ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดระนอง ประธานในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดระนอง ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการประเภทผู้แทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564