ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดระนอง

วันที่ 26 มีนาคม 2564

นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดระนอง โดยมีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง กรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการประเภทผู้แทน ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงวุฒิ โดยมีนายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นางนวลจิรา ธรรมสิริพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนายบารมี บุญธรรม ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุม